The principles of Cultural Heritage Law based on the Polish Law as an example

Małgorzata Joanna Węgrzak, Kamil Zeidler

Resumo


The aim of this paper is to discussed the principles of cultural heritage law. Among the whole set of legal norms, principles of law are of particular importance. The attribute that gives a legal norm the status of a principle is its importance for the legal system. A significant division of legal principles introduces a distinction between the principles formulated directly in the legal text (explicit principles), the principles interpreter from the legal text, although not explicitly expressed in the legal text (implicit principles), and the principles of law not expressed in legislative acts but constituting an element of legal culture (second-degree implicit principles) and being a part of system of law.
The cultural heritage protection law is now considered to be a comprehensive branch of law. One of the basic criterion for separating a branch of law is the existence of its proper principles of law, a premise which is satisfied in relation to the catalogue of principles presented in the article. An actual impact of the court jurisprudence on the interpretation of legal regulations concerning cultural heritage protection law becomes significant, however the greatest influence can be seen in establishing its own principles.
The main principle is the principle of protection of cultural heritage. Among this principle other principles of cultural heritage protection law may be distinguished in particular (with the reservation that the catalogue presented in the article has an open character): the principle of access to cultural heritage, the principle of integrity of cultural heritage, the principle of property protection, the principle of social utility, the principle of control of preservation of cultural heritage, the principle of sustainable development, the principle of changing the utility value of cultural heritage over time, the principle of funding historical monument by the owner, the principle of funding from public resources, the principle of proportionality. Such a catalogue of the principles concerning the cultural heritage protection law should be formulated.

Palavras-chave


cultural heritage law, cultutral heritage, principles of law, cultural property, protection of cultural heritage, historical monuments

Texto completo:

PDF (English)

Referências


Atienza M (1990)., On The Reasonable in Law, „Ratio Juris” 1990, Vol. 3, No. 1.

Atienza M., Manero J. R.(1996), Permission, Principles and Rights. A Paper on Statements Expressing Constitutional Liberties, „Ratio Juris” 1996, Vol. 9, No. 3.

Atienza M., Manero J. R (1999)., A Theory of Legal Sentences, Springer Netherlands, Dordrecht.

Atienza M.(2007), Is Legal Positivism a Sustainable Legal Theory? [in:] Law and Legal Cultures in the 21 st Century. Diveristy and Unity, 23rd IVR World Congress, August 1-6,2007,Cracow, Poland, Gizbert-Studnicki T., Stelmach J. (eds.), Wolters Kluwer, Warsaw.

Barta J., Markiewicz R. (2008), Prawo autorskie [Copyright law], Wolter Kluwer, Warsaw.

Brodecki Z. (eds. 2007), Europa sędziów [Europe of judges], Wolter Kluwer, Warsaw.

Dobosz P (2011)., Apekty prawne systemu ochrony dziedzictwa w Polsce [Legal aspects of heritage protection in Poland],[in:] Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i w Norwegii [Management of UNESCO World Heritage Sites in Poland and Norway], Purchla J. (eds.), Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków.

Drela M.(2006), Własność zabytków [Ownership of historical monuments],Wolter Kluwer, Warsaw.

Dworkin R.(1995), A Matter of Principle, Harvard Univeristy Press, Cambridge, USA.

Dworkin R.(1986), Law’s Empire, Harvard Univeristy Press, Cambridge, USA.

Jagielska- Burduk A.(2012), Zabytek ruchomy [Movable monument], Wolter Kluwer, Warsaw.

Kordela M.(2014), Zasady prawa. Studium teoretycznoprawne [The principles of law. Theoretical lega studies], Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Liesa Fernandez Carlos R.(2012), Cultura y Derecho International [The culture and international law], “Cudernos de la Catedra de Democracia y Derechos Humanos, Alcala de Heranes - Madrid, No 8.

Merryman J. H.(1998), The Public Interest in Cultural Property, ,,California Law Review” , Vol.77, No. 2.

Morawski L.(2003), Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian [Main Problems of Modern Law Philosophy. Law in the process of transformation],Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warsaw.

Niżankowska A.M.(2007), Prawo do integralności utworu,[ Right to the integrity of the author’s work], Wolter Kluwer, Warsaw.

Prott L. V., O’Keefe P.J.(1992) ,‘Cultural Heritage’ or ’Cultural Property’?, “International Journal of Cultural Property”, Vol.1, No.2.

Sax J.L(2001), Playing Darts with a Rembrandt: Public and Private Rights in Cultural Treasures, The University of Michigan Press, Michigan, USA.

Tkacz S.(2014), O zintegrowanej koncepcji zasad prawa w polskim prawoznawstwie. Od dogmatyki do teorii [The integrated concept of the principles of law in Polish jurisprudence. From dogmatic to theory], Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Węgrzak M.(2017), Zasada ochrony dziedzictwa kultury w świetle wybranego orzecznictwa sądów administracyjnych [The principle of the protection of cultural heritage in the light of selected administrative courts’ decisions], ,,Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego”, XIII, no. 3 (72).

Węgrzak M.(2018), Zasada dostępu do zbiorów muzealnych a ich ochrona [The principle of access to museum collections and the principle of cultural heritage protection], [in:] Muzea. Aspekty praktyczne i prawne [Museums. Practilcal and legal aspects.], Gredka – Ligarska I., Rogacka – Łukasik A. (eds.), Sosnowiec.

Węgrzak M.(2019), Zasada społecznej użyteczności zabytków w kontekście turystyki kulturowej [The principle of social utilities of cultural heritage with reference to cultural tourism], [in:] Prawo ochrony dóbr kultury, jako narzędzie innowacyjności turystycznej w strukturach lokalnych, [The law of cultural goods protection as an instrument for tourism innovation in local structures], Dobosz P., Górny W., Mazur A., Kozień A. (eds.), Publikacje Naukowe KN Prawnej Ochrony Dóbr Kultury, Kraków.

Węgrzak M.(2019), Zasady prawa ochrony dziedzictwa kultury w orzecznictwie sądów administracyjnych [The principles of cultural heritage protection law in administrative courts’ decisions], typescript (PhD thesis), Gdańsk.

Wronkowska S., Zieliński M., Ziembiński Z.(1974), Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe [The principles of law. Basic concepts], Przedsiębiorstwo Wydawnicze Ars boni et aequi, Warsaw.

Zeidler K.(2007), Prawo ochrony dziedzictwa kultury [Cultural heritage protection law], Wolter Kluwer, Warsaw.

Zeidler K.(2014), Prawo ochrony zabytków jako nowa gałąź prawa [Cultural heritage protection law as a new branch of law], [in:] Prawo ochrony zabytków [Cultural heritage protection law], Zeidler K. (eds.), Cultural heritage protection law (Prawo ochrony zabytków),Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Wolter Kluwer, Gdańsk – Warsaw.

Zeidler K.(2015), Przestrzenie badawcze prawa ochrony dziedzictwa kultury [Research areas of the law on the protection of cultural heritage ], ,,Gdańskie Studia Prawnicze”, Vol. XXXII.

Zeidler K.(2016), Restitution of Cultural Property. Hard Case. Theory of Argumentation. Philosophy of Law, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Wolter Kluwer, Gdańsk- Warsaw.

Zeidler K.(2017), Zabytki. Prawo i praktyka [Historical monuments, Law and practice] Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Wolter Kluwer, Gdańsk – Warsaw.

Zeidler K.(2018), Zasady prawa ochrony dziedzictwa kultury- propozycja katalogu [The principles of the law on the protection of cultural heritage - the proposed catalog] ,,,Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, No 4.
DOI: https://doi.org/10.5102/rdi.v17i3.7028

ISSN 2236-997X (impresso) - ISSN 2237-1036 (on-line)

Desenvolvido por:

Logomarca da Lepidus Tecnologia